Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens 

The Buffalo Shoe NV (RPR Dendermonde)
Lange Zoutstraat 10 - 9300 Aalst
info@buffalini.be
053/ 77 99 39
BE 0428 297 461

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1        Deze voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Buffalini van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV), met vennootschapszetel te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 10, met ondernemingsnummer 0428.297.461, en de Klant tot stand komen via haar website www.buffalini.be alsook op alle aanbiedingen die Buffalini doet door middel van haar website.

1.2     Deze algemene voorwaarden primeren op gebeurlijke  aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Buffalini.

1.3     Door de website van Buffalini te gebruiken, erkent de Klant dat hij gebonden is door deze algemene voorwaarden, dat hij ze aanvaardt en zal naleven.

1.4     Het feit dat de Klant deze algemene voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

1.5     Indien een beding van deze algemene voorwaarden om enige reden niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige bedingen onverkort van toepassing. 

 

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1   De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van Buffalini worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  

2.2    Een bestelling houdt een betalingsverplichting in alsook  de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.   

2.3           Bestellingen verbinden Buffalini slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant vanwege Buffalini per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

2.4           Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door Buffalini, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV).

2.5           Buffalini  verbindt zich ertoe de op haar website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Buffalini heeft het recht de bestelling te weigeren bij uitputting van de voorraad.

2.6           Verschillende kortingsacties zijn standaard niet cumuleerbaar, tenzij specifiek vermeld in de desbetreffende bijzondere voorwaarden van de betreffende actie.


Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

3.1        Door het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1  aan te gaan.

3.2        Aankopen via de website bedoeld in artikel 1.1 staan uitsluitend open voor consumenten. De Klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar. 

 

Artikel 4. Rechtsmisbruik, kwade trouw

4.1         In geval van gemotiveerd vermoeden van  rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, is Buffalini gerechtigd de bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2         Buffalini is tevens gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, het account van de Klant af te sluiten in welk geval de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.

 

Artikel 5. Levering en transportkosten

5.1        De bestelde goederen worden door Buffalini geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres in België, Nederland of Luxemburg.

5.2        De kosten van levering en verpakking van de goederen zijn inbegrepen in de prijzen vermeld op de website vanaf een bestelling van minstens 75 EUR voor bestellingen binnen België, inclusief BTW. De kosten van levering en verpakking van de goederen zijn inbegrepen in de prijzen vermeld op de website vanaf een bestelling van minstens 100 EUR voor bestellingen naar Nederland of Luxemburg, inclusief BTW. Kosten voor bestellingen binnen België onder 75 EUR bedragen 5 EUR. Kosten voor bestellingen naar Luxemburg of Nederland bedragen 10 EUR.

5.3        De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Buffalini slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Indien geen leveringstermijn werd overeengekomen zal Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) de goederen leveren uiterlijk binnen de 30 dagen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen en betaling werd ontvangen. Indien de goederen niet werden geleverd binnen de vooropgestelde termijn of binnen de voormelde termijn van 30 dagen, heeft de Klant het recht Buffalini (THE BUFFALO SHOE  NV) te verzoeken de goederen te leveren binnen een aanvullende termijn die gelet op de omstandigheden passend is. Indien de goederen niet worden geleverd binnen deze aanvullende termijn, heeft de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen.

5.4       In geen geval is Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 6.1 bedoelde betaling niet heeft ontvangen.

5.5      Levering is voorlopig enkel mogelijk in België, Nederland en Luxemburg.  

5.6     Buffalini (THE BUFFALO SHOE  NV) is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 

Artikel 6. Betaling

6.1        De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website nl : VISA , Mastercard of Bancontact. De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken. In geval van een betaling per overschrijving wordt de bestelling pas uitgevoerd na effectieve ontvangst van de te betalen som. De bestelde goederen worden gereserveerd gedurende 7 dagen. Indien binnen die termijn de te betalen som niet werd ontvangen, vervalt de bestelling, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen.

6.2        Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

6.3        De kortingen geafficheerd in de webshop, bij het desbetreffende product, zijn de enige geldige kortingen die van toepassing zijn op het moment van de aankoop. Andere vermeldingen van kortingen, hetzij op sociale media, hetzij op de hoofdpagina van de website, hetzij op fysieke banners in het straatbeeld, geven geen recht op die vermelde korting. Kortingen in de webshop kunnen verschillend zijn van die in een van onze winkels.

6.4        Abonnees die zich inschrijven op de nieuwsbrief ontvangen vanaf 28/11/20 een eenmalige korting van €5 vanaf een minimumaankoop van €50. Zij ontvangen de kortingscode bij hun inschrijvingsbevestiging. 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1        De consument heeft het recht aan Buffalini mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de fysieke inbezitname van het goed. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de Klant Buffalini (THE BUFFALO SHOE  NV), gevestigd te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 10, informeren van zijn beslissing tot herroeping per e-mail naar info@buffalini.be. De Klant maakt daarvoor best gebruik van het modelformulier voor herroeping op de website van Buffalini dat hij elektronisch kan invullen en toezenden. Buffalini zal onverwijld de ontvangst van de herroeping bevestigen en aan de Klant een retourformulier overmaken.

7.2        De Klant  die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient de goederen in de originele verpakking, samen met het retourformulier, terug te zenden naar Buffalini (THE BUFFALO SHOE  NV), Lange Zoutstraat 10, 9300 Aalst binnen de 14 dagen na de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping.

7.3        De Klant draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen.

7.4        Herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen onbevuild, onbeschadigd en ongedragen worden teruggezonden. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden gepast zodat de zool ongeschonden blijft. De onverkoopbaarheid ervan die het gevolg is van een foute behandeling volgens de wet is ten laste van de Klant. 

7.5        Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant binnen de 14 dagen alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan. Buffalini is evenwel gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst van de teruggezonden goederen.

Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Indien gewenst kan de Klant ook opteren voor een tegoedbon om een nieuwe bestelling te plaatsen.

 

Artikel 8. Klachten

8.1        Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en/of de geleverde goederen dienen door de oper binnen de 7 dagen  na het in ontvangst nemen aan Buffalini te worden overgemaakt per aangetekend schrijven aan het adres Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV), Lange Zoutstraat, 9300 Aalst of per e-mail op info@buffalini.be met een duidelijke omschrijving van de precieze klacht.

8.2       In geval van een klacht zullen partijen in onderling overleg proberen tot een oplossing te komen.

Buffalini biedt in elk geval de wettelijk voorziene garanties.

 

Artikel 9. Garantie

9.1        Op al onze artikelen is een conformiteitsgarantie geldig van 2 jaar vanaf de levering van het artikel. Een gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert na een periode van 6 maanden volgend op de levering, wordt vermoed niet te hebben bestaan op het moment van de levering. Gebreken die veroorzaakt worden door overmacht, ongelukken, valpartijen, nalatigheid, verwaarlozing, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, verkeerd of hardhandig gebruik, slecht onderhoud of foute behandeling (door de Klant zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en is bijgevolg de verkoper niet aansprakelijk.

9.2         Het beroep op de garantie dient gepaard te gaan met  het binnenbrengen van het artikel (dat droog, hygiënisch en proper moet zijn) in één van de verkooppunten van Buffalini of door de terugzending van het artikel door de Klant, op kosten van de Klant samen met het aankoopbewijs, naar : Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV ), Lange Zoutstraat 10, 9300 Aalst (België).

9.3        Bij de vaststelling van een gebrek aan overeenstemming moet de Klant Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

9.4      De Klant dient in zijn kennisgeving zo nauwkeurig mogelijk  aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont zodat de Verkoper over alle nuttige informatie beschikt om het aangehaalde gebrek te beoordelen. Klant Een artikel met een bewezen  gebrek aan overeenstemming wordt kosteloos hersteld of vervangen. Indien de kosten van  herstelling buiten verhouding zijn, wordt het artikel vervangen.

9.5        Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen moeten wegens de aard van deze artikelen aantoonbaar goed onderhouden zijn om onder garantie te kunnen vallen en schoenzolen vallen in elk geval  buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan overeenstemming ervan  een productiefout betreft.

 

Artikel 10. Bescherming persoonsgegevens

10.1        De door de Klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR-verordening).

10.2        Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de Klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst alsook teneinde de Klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV), en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

10.3        De persoonsgegevens van de Klant zullen door Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) worden bewaard tot 3 jaar na de laatste aankoop door de Klant. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd. Indien de Klant na voornoemde periode van 3 jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen zal desgevallend een nieuwe account moeten worden aangemaakt.

10.4        Voor het uitoefenen van het recht van inzage, wijziging of schrapping van zijn persoonsgegevens kan de Klant contact opnemen met Buffalini per mail op het adres info@buffalini.be of per brief naar The Buffalo Shoe NV, Lange Zoutstraat 10.

 

Artikel 11. Cookies

11.1      De Klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de Klant moeten worden aanvaard indien de Klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de Klant opgeslagen om het gebruik van de website door de Klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

11.2      Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen of zelfs onmogelijk kan maken.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1      De Klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website www.buffalini.be beschermd wordt door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de website verboden.

12.2      In afwijking op artikel 12.1 is de Klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem/haar verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1      Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de Klant of het verlies van data door de Klant die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

13.2      Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van haar website die uitsluitend bedoeld is om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over haar producten en activiteiten. Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) heeft aangaande de toegang en het eigenlijke bestelproces, slechts een inspanningsverbintenis.

13.3      Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de webshop, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, een panne van het systeem , het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden op het systeem  geplaatste of verwerkte informatie .

13.4      In ieder geval is de aansprakelijkheid van Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) uit hoofde van de koopovereenkomst en het gebruik van de webshop beperkt tot het bedrag van de verrichte aankoop.    

 

Artikel 14. Bewijsvoering

14.1      Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1      De koopovereenkomst tussen de Klant en Buffalini (THE BUFFALO SHOE NV) en de wijze van totstandkoming, uitvoering en interpretatie ervan, worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht.

15.2      In geval van  geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissment Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd.

 

Artikel 16. Geschenkbonnen

16.1      De geschenkbonnen kunnen niet ingeruild worden voor geld; niet gebruikt worden tijdens de soldenperiode; niet verlengd worden; niet doorgeven worden aan iemand anders.

16.2      De geschenkbonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van producten in de Buffalini winkels of op www.buffalini.be.

16.3      De geschenkbonnen kunnen online aangekocht worden via www.buffalini.be. De bedragen dienen een veelvoud van €5 euro te zijn. De Gebruiker heeft de keuze uit een digitale geschenkbon of een traditioneel gedrukte geschenkbon. De digitale geschenkbon wordt na de online aankoop via e-mail naar het afleveradres gestuurd in PDF-formaat. Deze kan vervolgens geprint worden of doorgestuurd naar de bestemmeling. Elke geschenkbon bevat een unieke code + pin en kan slechts 1 keer gebruikt worden. De traditionele geschenkbon wordt na de online aankoop naar het afleveradres gestuurd per aangetekende zending via de Post.